Ga naar pagina inhoud

Masteropleiding Epidemiologie

De Masteropleiding Epidemiologie is een zogenaamde postinitiële Masteropleiding. Dit type opleiding wordt niet door de overheid bekostigd en wordt in het algemeen gevolgd door academici en HBO’ers met enkele jaren werkervaring.

De Masteropleiding Epidemiologie richt zich op professionals en onderzoekers (waaronder promovendi) die werken in de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord (preventie, curatie, revalidatie, beleid en management).

Het doel van de Masteropleiding Epidemiologie is het opleiden van kwalitatief goede onderzoekers die in staat zijn om onderzoeksvragen uit de praktijk van de gezondheidszorg en volksgezondheid om te zetten naar een adequate onderzoeksopzet, dit onderzoek uit te voeren, en/of de uitvoering hiervan te coördineren. Zij kunnen hierdoor een relevante bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van ziekte en gezondheid.

Informatie over de Masteropleiding Epidemiologie

De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Na het met goed gevolg afronden van de opleiding wordt de graad Master of Science (MSc) door de Vrije Universiteit verleend.

De opleiding is tevens erkend door de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) als “Erkende opleiding Epidemiologie”. Dit betekent dat studenten na het behalen van het diploma zich direct als epidemioloog kunnen laten registreren.

De opleiding wordt aangeboden als een tweeënhalf jarige deeltijdopleiding en heeft een studielast van 60 EC. De opleiding is zo ingedeeld dat het theoriegedeelte en de onderzoekstage met een fulltime (onderzoeks) baan kunnen worden gecombineerd.

De toegepaste methodologie en biostatistiek vormen daarom de theoretische kern van de opleiding, waarbij de praktische toepassing hiervan in epidemiologisch onderzoek centraal staat. De opleiding heeft voor deze focus gekozen omdat bij alle vormen van epidemiologisch onderzoek de juiste toepassing van methodologie en biostatistiek essentieel is, en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van onderzoek.

De opleiding is kleinschalig en biedt, binnen de gegeven kaders, de mogelijkheid tot een individueel opleidingsplan. Het curriculum is zo opgebouwd dat de opleiding goed te volgen is naast een (onderzoeks) baan. Gekwalificeerde docenten die als epidemiologisch onderzoeker werkzaam zijn, verzorgen het onderwijs. Nieuwe relevante ontwikkelingen in de epidemiologie, methodologie en biostatistiek integreren zij direct vanuit de praktijk in het curriculum. Om een optimaal leerklimaat te creëren is gekozen voor Nederlands als voertaal.

Onderwijs format

De meeste cursussen van het curriculum worden op een aantal opeenvolgende (3-6) dagen gegeven. Dit blokonderwijs (circa 4-5 blokken ) per jaar) is voor de student goed te organiseren in combinatie met zijn werk. Alle cursussen zijn opgebouwd volgens hetzelfde format: interactieve colleges worden afgewisseld met een werkgroep en/of computerpracticum. Er is gekozen voor werkvormen die de mogelijkheid bieden om diep op de stof in te gaan. De interactieve colleges worden aan relatief kleine groepen (max. 28-36 studenten) gegeven. Deze colleges worden afgewisseld met werkgroepen en/of computerpractica. De docenten en tutoren begeleiden de werkgroepen (max. 10-12 studenten) en computerpractica. Leren door te doen, leren van elkaar en samenwerken in een multidisciplinair teamverband zijn didactische principes die ten grondslag liggen aan het werkgroepsonderwijs. Ter ondersteuning van het leerproces van de individuele student, worden online werkvormen aangeboden, zoals bijvoorbeeld instaptoetsen, software instructie video’s, e-learning modules, audiopresentaties en kennisclips.

Het curriculum bestaat uit een theoriegedeelte (30 EC) en een onderzoekstage (30 EC). Het theoriegedeelte en de onderzoekstage vormen samen een deeltijdopleiding van tweeënhalf jaar Eigen onderzoekswerkzaamheden kunnen als onderzoekstage gelden. Indien u niet werkzaam bent als onderzoeker dan dient u voor de onderzoekstage rekening te houden met een tijdsbelasting van tenminste twee dagen per week over een periode van 1 ½ jaar.

Het theoriegedeelte
Het theoriegedeelte van de opleiding bestaat uit zeven verplichte cursussen (V10, V20, V30, V40, V51, V55, V81) en drie keuzecursussen. Een beschrijving van de vakken vindt u onder het kopje studiegids op deze pagina.

In het eerste jaar van de opleiding wordt de kennis van de epidemiologie en biostatistiek behandeld die nodig is om zelf een onderzoek op te zetten en uit te voeren, dan wel onderzoek van anderen te beoordelen. Naast kennis over verschillende onderzoeksmethoden en het gebruik van meetinstrumenten komen ook de belangrijkste statistische en computerondersteunde technieken die nodig zijn bij de data-analyse van een onderzoek aan bod.

In het eerste jaar volgt de student vijf verplichte vakken; in het begin van het tweede jaar het verplichte vak Missing data (V81) en aan het begin van het derde jaar het verplichte vak Methodologische advisering (V55).

De onderzoekstage
De onderzoekstage start aan het einde van het eerste jaar. De stage heeft een omvang van 30 EC dat overeenkomt met ongeveer 6 á 7 maanden fulltime stage lopen. Vrijwel alle studenten van de opleiding zijn werkzaam als onderzoeker of promovendus en zullen de stage lopen bij hun eigen werkgever. De stage kan gecombineerd worden met andere (klinische) werkzaamheden en dus parttime worden uitgevoerd. Een minimale investering van twee dagen per week is echter vereist. De duur van de parttime stage is maximaal 16 maanden. Een uitgebreide beschrijving van de onderzoekstage vindt u terug onder het kopje Onderzoekstage op deze pagina.

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwijsonderdelen die deel uitmaken van de Masteropleiding epidemiologie. Door op een onderwijsonderdeel te klikken komt u bij de beschrijving van de cursus.

Verplichte cursussen:
V10 Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes
V20 Principes van epidemiologische data-analyse
V30 Regressietechnieken
V40 Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten
V51 Epidemiologisch onderzoek: verdieping
V55 Methodologische advisering
V81 Missing data: consequenties en oplossingen

Keuze cursussen:
Voor de opleiding moeten tenminste drie methodologisch verdiepende keuzecursussen (min 6 EC in totaal) gekozen worden. Er kan gekozen worden uit de volgende cursussen:

K71 Systematische reviews en meta-analyse
K72 Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes
K75 Multilevel modellen en longitudinale data-analyse
K78 Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg
K80 Klinische predictiemodellen and machine learning
K82 Mediatie analyse
WK83 Item Response Theory
WK87 Causal Inference and Propensity Score Methods

Het aanbod aan keuzecursussen kan variëren per cursusjaar, het is aan te raden om u hierover bij de planning van uw opleiding te laten informeren.

Onderzoekstage
Een uitgebreide beschrijving van de stage vindt u op deze pagina onder het kopje Onderzoekstage.

De student voert zelfstandig een onderzoek uit. Binnen de opleiding zijn in principe twee typen onderzoekstages mogelijk:

1) Een onderzoek met een epidemiologische vraagstelling waarbij een occurence-relatie wordt onderzocht met ziekte of gezondheid.

of

2) Een methodologisch onderzoek ten behoeve van een epidemiologische vraagstelling.

Beide typen onderzoek dienen altijd analytische statistiek te bevatten. Dat betekent dat een systematische review alleen uitgevoerd kan worden indien er ook data gepoold worden, dat een klinimetrisch onderzoek moet bestaan uit meer dan alleen hypotheses toetsen waarvoor correlaties berekend gaan worden, en dat alleen een beschrijving van een implementatie proces onvoldoende is.

Tijdens de stage worden terugkomdagen op de opleiding georganiseerd. De student is verplicht om bij drie van deze terugkomdagen aanwezig te zijn. Op de terugkomdagen wordt vooral aandacht besteed aan praktische en methodologische problemen die de studenten tegenkomen bij het uitvoeren van de onderzoekstage. Hierbij lichten studenten de onderzoeksproblemen toe in de vorm van een presentatie en geven zij elkaar feedback. Daarnaast is er een dag onderwijs over ”Wetenschappelijke integriteit”.

Er zijn drie mogelijkheden voor het vinden van een stageplaats:

1. De stage kan plaats vinden op de eigen werkplek. Dit is alleen mogelijk indien de begeleiding op de werkplek voldoet aan de gestelde criteria (zoals beschreven in de Handleiding Stageperiode), en er minimaal 2 dagen per week tijd aan het onderzoek besteed kan worden;

2. De stage kan plaats vinden bij afdelingen aangesloten het Amsterdam Public Health research institute (APH) van Amsterdam UMC/VU.

3. De student kan in overleg met de stagecoördinator een stage elders zoeken. De opleiding heeft contact met diverse onderzoeksinstituten (bv. TNO, NIVEL, RIVM) en gezondheidsdiensten (bv. GGDs) die stageplaatsen (inclusief begeleiding) beschikbaar stellen.

Tijdens de stage wordt de student begeleid door twee begeleiders: een lokale stagebegeleider en een stagebegeleider vanuit de opleiding. Beide stagebegeleiders zijn gepromoveerde onderzoekers en geregistreerd als epidemioloog. De lokale begeleider is veelal de begeleider die vanuit de eigen werkplek het onderzoek begeleidt. De stagebegeleiders vanuit de opleiding zijn gepromoveerde senior onderzoekers van de afdeling epidemiologie & data science (EDS) of van andere afdelingen die aangesloten zijn bij het APH research institute.

In de Handleiding Stageperiode van de opleiding is uitgebreide informatie te vinden met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van studenten en begeleiders tijdens de stage. Tevens is hierin beschreven hoe de beoordeling tot stand komt en zijn hier alle beoordelingsformulieren in opgenomen. De Handleiding Stageperiode 2022-2023 kunt u hier vinden.

De doelgroep bestaat uit onderzoekers (waaronder promovendi) en professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord (preventie, curatie, revalidatie, beleid en management). De opleiding richt zich in eerste instantie op WO-masters met een (bio)medische opleiding. De opleiding kan goed worden gevolgd naast het (klinisch) werk.

  1. wo-masters van de volgende (bio)medische opleidingen zijn direct toelaatbaar tot de opleiding: geneeskunde, diergeneeskunde, farmacie en biofarmaceutische wetenschappen;
  2. wo-masters met een andere dan één van de bovengenoemde opleidingen worden alleen na goedkeuring van de toelatingscommissie toegelaten. Zij dienen aan te tonen dat zij beschikken over voldoende medische basiskennis (zie registratie-eisen VvE, eis A; www.epidemiologie.nl). Indien een student onvoldoende medische basiskennis heeft wordt hij toegelaten tot de opleiding onder de voorwaarde dat hij een cursus medische basiskennis afgerond heeft, bij voorkeur voor aanvang van de opleiding maar uiterlijk voor het beëindigen van de opleiding.
  3. hbo-bachelors van een gezondheidsgerelateerde opleiding worden alleen na goedkeuring van de toelatingscommissie toegelaten. Zij dienen aan te tonen dat zij beschikken over:

U dient zich altijd minimaal drie weken voor het tentamen in te schrijven voor het betreffende tentamen. U vindt de tentamenstofomschrijvingen en proeftentamens ongeveer 3 weken voor het tentamen op Canvas. Inschrijven voor een tentamen kunt u via deze website bij Tentamens

Kosten

De prijs van de totale tweeënhalf jarige opleiding aanvang september 2023 bedraagt:
€ 16.990 te voldoen in twee termijnen:
eerste jaar: € 8.995,-
tweede jaar: € 7.995,-.

Bij de prijs is inbegrepen: alle verplichte cursussen, maximaal 3 keuzecursussen, tentamens, stagebegeleiding gedurende 16 maanden, lesmateriaal (reader), koffie/thee en lunch of verblijfskosten op basis van volpension bij de cursussen die georganiseerd worden in een conferentiecentrum.

Indien de student langer dan tweeënhalf jaar over de opleiding doet, is per 1 september van het vierde studiejaar jaarlijks inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld bedraagt € 1.500,-.

Indien studenten van de Masteropleiding meer dan 3 keuze cursussen willen doen, ontvangen zij bij de vierde en volgende keuzecursus 50% korting op de normale cursusprijs. Ook cursussen die beginnen met de code R kunnen met 50% korting gevolgd worden.

Voor promovendi van VU-VUmc en AMC werkzaam op APH-project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de Masteropleiding Epidemiologie. Meer informatie over deze kortingsregeling vindt u bij APH-kortingsregeling.

Aanmelden
Aanmelden voor de Masteropleiding epidemiologie kan via de button links boven op deze webpagina of via deze link.

Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt de planning van de opleiding en de invulling van de stage besproken.
Natuurlijk kunt u ook eerst een oriënterend gesprek aanvragen.

Het maximaal aantal deelnemers is 25. Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Aanmeldingen voor het curriculum dat start op 4 september 2023 ontvangen wij graag vóór 1 juli 2023. Indien u plannen heeft om de opleiding te volgen maar voor 1 juli nog niet definitief kan inschrijven, raden wij u aan even contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan eventueel een plaats voor u vrijhouden.

HBO-bachelors die willen instromen in de opleiding dienen eerst een premasterprogramma te volgen bij de faculteit der Bètawetenschappen. Maar als je hier interesse in hebt, neem dan altijd eerst even contact op met de onderwijscoördinator van EpidM, Marjolein Stuij. mc.stuij@amsterdamumc.nl Aanmelden voor de premaster is mogelijk tot 1 juni. Zie hiervoor https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/master/premaster-health-sciences

 Betalings-en annuleringsvoorwaarden

Voor de Masteropleiding Epidemiologie gelden afwijkende betalings-en annuleringsvoorwaarden. Deze vindt u hier

De opleidingscommissie (OLC) is een adviesorgaan dat adviseert over de kwaliteit van het onderwijs.

In de OLC nemen zowel docenten als studenten van de opleiding plaats. Vergaderingen van de OLC zijn in principe openbaar, tenzij er vertrouwelijke zaken worden behandeld. Jaarlijks maakt de OLC een jaarverslag om verslag te doen van haar acties en zo verantwoording af te leggen.

 De leden van de opleidingscommissie zijn:
Dr. M.W. Heymans , voorzitter (docent)
Prof. dr. J. Beulens (docent)
Dr. M.W. Langendam (docent)
P. Gadjradj, arts (student)
M. Al Nawas, arts (student)
D. Molenaar, MSc, vice voorzitter (student)

De vergaderdata van de OLC in 2022 zijn:
31 oktober 2022
12 december 2022

De Faculteit der Geneeskunde heeft twee examencommissies. Er is een examencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en een examencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (Examencommissie Science masters). Informatie over de examencommissie staat op de website van de faculteit en kunt u hier vinden: Link naar informatie over examencommissie
Hier staat ook het Opleidings- en Examenreglement  (OER) en de Regels en Richtlijnen.

Aanvraag examen Masteropleiding Epidemiologie
Onderstaande documenten zijn van belang als u het examen voor de Masteropleiding epidemiologie wilt aanvragen:
Aanvraag procedure examens
Formulier aanvraag examens

Diploma-uitreiking
De volgende diploma-uitreikingen van de Masteropleiding Epidemiologie zullen plaatsvinden op:
donderdag 30 maart 2023 en donderdag 9 november 2023

De Masteropleiding Epidemiologie is een erkende opleiding Epidemiologie. De opleiding voldoet aan de eindtermen die gelden voor registratie als epidemioloog A. Meer informatie over de registratie als epidemioloog is op de website van de VvE, www.epidemiologie.nl