Ga naar pagina inhoud

Epidemiologisch onderzoek:
verdieping (V51)

Het doel van deze cursus is verdieping van epidemiologische principes die zijn geïntroduceerd in de cursus Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10). In de cursus V10 zijn alle aspecten van de epidemiologie (vraagstelling, onderzoeksopzet van verschillende typen epidemiologisch onderzoek en vormen van bias) kort geïntroduceerd. In deze verdiepende epidemiologische cursus ligt de nadruk op het toepassen en interpreteren van de basisprincipes in de praktijk en op de meer geavanceerde epidemiologische onderzoeksdesigns. De student leert de principes toe te passen in het beoordelen en opzetten van nieuw onderzoek, bijvoorbeeld bij het beoordelen van artikelen of onderzoeksprotocollen.

Cursusgegevens

Datum:
13, 14, 20, 21, 27 maart 2023
Kosten:
1.650
Plaats: Amsterdam Coördinator: Prof. dr. ir. J.W.J. (Joline) Beulens
Voertaal: Nederlands Werkvorm: College en werkgroepen
Toetsvorm: Tentamen Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 4 Type cursus: Verplichte cursus
Periode: 1 Niveau: 500
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 30
Datum Kosten:
13, 14, 20, 21, 27 maart 2023
1.650
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Prof. dr. ir. J.W.J. (Joline) Beulens
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: College en werkgroepen
Toetsvorm: Tentamen
Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 4
Type cursus: Verplichte cursus
Periode: 1
Niveau: 500
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 30

Over de cursus

Deze cursus is een vervolg op de cursus Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10). De nadruk ligt op het toepassen en interpreteren van epidemiologisch basisprincipes en op de meer geavanceerde onderzoeksdesigns.

Meer informatie

Het doel van deze cursus is verdieping van epidemiologische principes die zijn geïntroduceerd in de cursus Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10). In de cursus V10 zijn alle aspecten van de epidemiologie (vraagstelling, onderzoeksopzet van verschillende typen epidemiologisch onderzoek en vormen van bias) kort geïntroduceerd. In deze verdiepende epidemiologische cursus ligt de nadruk op het toepassen en interpreteren van de basisprincipes in de praktijk en op de meer geavanceerde epidemiologische onderzoeksdesigns. De student leert de principes toe te passen in het beoordelen en opzetten van nieuw onderzoek, bijvoorbeeld bij het beoordelen van artikelen of onderzoeksprotocollen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Geschiedenis en ontwikkeling van epidemiologisch en klinisch onderzoek
 • Verschillende vormen van bias
 • Ethische aspecten van onderzoek
 • Onderzoeksopzet en risico op bias in diagnostisch en prognostisch onderzoek
 • Inleiding in causaal denken
 • Gebruik maken van causale diagrammen (DAG’s)
 • Nieuwe onderzoeksopzetten voor interventie en observationeel onderzoek
 • Beoordelen van onderzoeksprotocollen
 • Communicatie over epidemiologisch onderzoek aan patiënten en publiek
 1. De student kan voor de verschillende onderzoeksterreinen de meest passende onderzoeksopzetten benoemen en het risico op bias voor onderzoek op de verschillende onderzoeksterreinen (prognostisch, diagnostisch, observationeel, interventie) beoordelen.
 2. De student kan de belangrijke ethische principes in het epidemiologisch onderzoek benoemen en bediscussiëren.
 3. De student kan het ontstaan van onderzoeksopzetten en keerpunten in de epidemiologie benoemen en bespreken.
 4. De student kan verschillende vormen van bias benoemen en identificeren.
 5. De student kan een causaal diagram maken voor een bepaald type onderzoek.
 6. De student kan een onderzoeksprotocol zoals ingediend bij de METC beoordelen.
 7. De student kan een kritische reflectie geven op de interpretatie van epidemiologisch onderzoek.
Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die epidemiologisch onderzoek (willen gaan) doen.

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursus ‘Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10) met goed gevolg is afgesloten. Indien u deze cursus niet heeft gevolgd maar wel van mening bent dat u over deze kennis beschikt op grond van andere cursussen/opleiding/ervaring, dan dient u een schriftelijke motivatie direct bij uw aanmelding mee te sturen. De cursuscoördinator beoordeelt op grond hiervan of u aan de cursus kan deelnemen.

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas.

Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen.

Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s) toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden. Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

 • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
 • Cluster 2: medisch specialisten
 • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

De cursus ‘Epidemiologisch onderzoek: verdieping (V51) is geaccrediteerd voor 25 uur.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Docenten