Ga naar pagina inhoud

Systematische reviews en meta-analyse (K71)

De snelle groei van het aantal systematische reviews (inclusief meta-analyses) dat in toonaangevende tijdschriften en boeken wordt gepubliceerd, toont het belang aan van actuele kennis over het uitvoeren en interpreteren van deze vorm van literatuuronderzoek. Gegevens uit systematische reviews worden gebruikt bij de onderbouwing van behandelprotocollen of -richtlijnen, bij het nemen van beleidsbeslissingen, bij het beoordelen van subsidieverzoeken en in de voorbereiding van eigen onderzoek.

Cursusgegevens

Datum:
19, 20, 21 juni 2023
Kosten:
995
Plaats: Amsterdam Coördinator: Dr. S.M. (Sidney) Rubinstein
Voertaal: Nederlands Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen Tentamendata: zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2 Type cursus: Keuze cursus
Periode: 2 Niveau: 400
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18
Datum Kosten:
19, 20, 21 juni 2023
995
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Dr. S.M. (Sidney) Rubinstein
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen
Tentamendata: zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2
Type cursus: Keuze cursus
Periode: 2
Niveau: 400
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18

Over de cursus

De cursus Systematische reviews is een 3-daagse cursus waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld.

Als bij de cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

De methodologie en het gebruik van systematische reviews hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. De snelle groei van het aantal systematische reviews (inclusief meta-analyses) dat in toonaangevende tijdschriften en boeken wordt gepubliceerd, toont het belang aan van actuele kennis over het uitvoeren en interpreteren van deze vorm van literatuuronderzoek. Gegevens uit systematische reviews worden gebruikt bij de onderbouwing van behandelprotocollen of -richtlijnen, bij het nemen van beleidsbeslissingen, bij het beoordelen van subsidieverzoeken en in de voorbereiding van eigen onderzoek.

In de voorbereiding van wetenschappelijk onderzoek en bij het nemen van beleidsbeslissingen is een goed inzicht in de relevante literatuur een vereiste. Het aantal beschikbare publicaties is doorgaans zo groot, dat het vaak de voorkeur heeft gebruik te maken van overzichtsartikelen. Deze dienen dan wel op grondig literatuuronderzoek te zijn gebaseerd. In systematische reviews worden beschikbare onderzoeken op reproduceerbare en inzichtelijke wijze samengevat. Hierbij wordt expliciet aandacht gegeven aan de methode van het verzamelen en selecteren van publicaties, het beoordelen van de kwaliteit en het (kwantitatief) samenvatten van de resultaten. De veel gebruikte term ‘meta-analyse’ duidt erop dat de systematische review tevens een statistische pooling van de resultaten bevat.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • doel en achtergrond van systematische reviews
 • zoeken en selecteren van literatuur
 • methodologische beoordeling van randomized clinical trials
 • data extractie, statistische modellen voor pooling, omgaan met heterogeniteit
 • systematische reviews van observationeel en diagnostisch onderzoek: achtergronden, methodologische beoordeling en kwantitatief samenvatten van onderzoeken
 • kennismaking met een veel gebruikte computerprogramma voor meta-analyse (i.e. Review Manager)
 • interpretatie en toepassen van de resultaten van systematische reviews.
 1. De student kent de stappen van het maken van een systematische review.
 2. De student is in staat een reviewvraag en in- en exclusiecriteria te formuleren.
 3. De student kent de methoden die gebruikt worden om de wetenschappelijke literatuur te zoeken en selecteren.
 4. De student kent de criteria om de methodologische kwaliteit van afzonderlijke studies bij diverse studiedesigns te beoordelen en is in staat deze in de review toe te passen.
 5. De student is in staat de relevante data uit de afzonderlijke studies te extraheren.
 6. De student kent de principes van klinische, methodologische en statistische heterogeniteit en is in staat deze begrippen in een systematische review toe te passen.
 7. De student is in staat de resultaten van subgroep- en sensitiviteitsanalyses op de juiste wijze uit te voeren en te interpreteren.
 8. De student kent het begrip publicatiebias en de rol van de ‘funnel plot’ en is in staat deze te interpreteren.
 9. De student is bekend met GRADE en kan de sterkte van het wetenschappelijk bewijs in een review beoordelen.
 10. De student is in staat om de juiste conclusies uit de resultaten van een systematische review te trekken.
Doelgroep

De cursus is onder meer geschikt voor:

 • (para-)medisch onderzoekers die ter voorbereiding of als onderdeel van eigen onderzoek een systematische review willen uitvoeren en rapporteren;
 • artsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, en andere para-medici die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek, beleid van de gezondheidszorg of richtlijnontwikkeling;
 • docenten aan universiteiten en hogescholen die betrokken zijn in het onderwijs of de ondersteuning van professionals, of studenten in één van de bovenstaande disciplines;
 • beleidsmedewerkers werkzaam bij de (semi-)overheid, ziektekostenverzekeraars en subsidieverlenende instanties, die bij de interpretatie van (systematische) samenvattingen van de literatuur behoefte hebben aan een praktische onderbouwing.
Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen ‘Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie’ (V10) en ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V20) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas.

Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

Voor het oefenen met de meta-analyse gebruiken we Review Manager, versie 5.4.1. Deze is te vinden via bijgaande link:  https://training.cochrane.org/online-learning/core-software-cochrane-reviews/revman/revman-5-download/download-and-installation

Voor de oefening, zullen wij RevMan5 runnen in non-Cochrane mode.

zie instructies: https://training.cochrane.org/online-learning/core-software-cochrane-reviews/revman/revman-5-download/non-cochrane-reviews                    

Literatuur

Een literatuurlijst met relevante literatuur wordt via Canvas aangeboden.

Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen.

Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s) toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden. Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

 • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
 • Cluster 2: medisch specialisten
 • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

De cursus ‘Systematische reviews en meta-analyse’ (K71) is geaccrediteerd voor 15 uren.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG.

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Docenten

Datum:
19, 20, 21 juni 2023
Kosten:
995
Plaats: Amsterdam Coördinator: Dr. S.M. (Sidney) Rubinstein
Voertaal: Nederlands Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen Tentamendata: zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2 Type cursus: Keuze cursus
Periode: 2 Niveau: 400
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18
Datum Kosten:
19, 20, 21 juni 2023
995
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Dr. S.M. (Sidney) Rubinstein
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen
Tentamendata: zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2
Type cursus: Keuze cursus
Periode: 2
Niveau: 400
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18