Ga naar pagina inhoud

Betalingsvoorwaarden

Voor informatie klik op één van onderstaande tabs:

Betalings- en annuleringsvoorwaarden cursussen en tentamens

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn geldig voor de bij- en nascholingscursussen en tentamens van EpidM.

Voor de Masteropleiding Epidemiologie gelden andere voorwaarden (zie andere tab op deze pagina)!

 1. Inschrijving voor een cursus is definitief zodra u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving voor een cursus heeft ontvangen.
 2. Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk indien men zich ook voor de desbetreffende cursus heeft ingeschreven en de cursuskosten betaald zijn.
 3. Voor aanvang van een cursus of tentamen ontvangt u een factuur.
 4. Voor betaling van de cursus- en tentamenkosten gelden de volgende regels:
  • De cursist kan een factuuradres afwijkend van het privéadres opgeven. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur alsnog naar het privéadres van de cursist te sturen.
  • De factuur voor een tentamen gaat in principe naar hetzelfde adres als de factuur van de desbetreffende cursus. Wanneer de factuur voor het tentamen naar een ander factuur adres gestuurd moet worden, dient de cursis bij zijn aanmelding voor het tentamen in het formulier direct het juiste factuuradres te vermelden.
  • De cursist die zich heeft ingeschreven voor een cursus/tentamen blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de factuur.
  • Facturering binnen VUmc: EpidM stuurt een interne doorberekening naar de VUmc afdeling waar de cursist werkzaam is.
  • Voor promovendi werkzaam op een APH project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de cursussen. Deze korting wordt verleend indien het project vóór aanvang van het volgen van de cursus is goedgekeurd door het APH Scientific Quality Committee en de korting is aangevraagd met het formulier promovendi APH-korting”. Deze kortingsregeling is voor tentamens niet van toepassing.
  • Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de cursus/tentamen geweigerd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden.
  • Betaling dient voor aanvang van de cursus of tentamen plaats te vinden.
 5. Annuleren dient schriftelijk te geschieden. De verzenddatum van de email geldt als aanzegdatum van de annulering.
 6. Bij annulering gelden de volgende regels:
  • Cursussen:
   • Tot zes weken voor aanvang van een cursus is annulering kosteloos;
   • Tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
   • Minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.
  • Tentamens:
   • Het tentamengeld wordt niet terugbetaald bij annulering.
   • Een cursist die zich vóór aanvang van het tentamen heeft afgemeld, kan zich kosteloos inschrijven voor de volgende tentamengelegenheid.
   • Een cursist die niet verschijnt bij het tentamen zonder zich vooraf te hebben afgemeld zoals hierboven beschreven, moet bij een volgende gelegenheid het tentamengeld opnieuw betalen.
 7. Bij een te gering aantal deelnemers is de organisatie gerechtigd een cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld zal dan worden gerestitueerd.
 8. Wanneer een cursist niet geslaagd is voor een tentamen kan hij zich opnieuw inschrijven voor het tentamen. Voor deze herkansingen is opnieuw tentamengeld verschuldigd.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Masteropleiding Epidemiologie

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op de Masteropleiding Epidemiologie.
(Voor de bij- en nascholingscursussen en de tentamens van EpidM gelden andere voorwaarden, zie andere tab op deze pagina: Losse cursussen en tentamens)

 1. Inschrijving is definitief na goedkeuring van uw aanmelding door de toelatingscommissie. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van toelating tot de opleiding.
 2. Voor een student die één of meer cursussen van de Masteropleiding Epidemiologie afzonderlijk heeft gevolgd, het tentamen heeft behaald en wil instromen in de opleiding, geldt dat alleen de studiepunten behaald in het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar van instroom meegenomen kunnen worden in de opleiding.
 3. Bij inschrijving voor de opleiding is men de gehele opleidingskosten verschuldigd. Betaling van de opleiding vindt plaats in twee jaarlijkse termijnen.
 4. Indien een student één of meer cursussen van de Masteropleiding Epidemiologie afzonderlijk heeft gevolgd en wil instromen in de opleiding wordt 75% van de huidige cursusprijs van de reeds gevolgde cursus afgetrokken van de opleidingskosten. Dit is van toepassing op cursussen die zijn gevolgd tot en met 5 jaar voor aanvang van het studiejaar waarin de student instroomt. Voor cursussen die zes jaar of langer geleden zijn gevolgd geldt deze korting niet.
 5. In de opleidingskosten zijn opgenomen: de kosten van de verplichte cursussen, maximaal 3 keuzecursussen, tentamens, stagebegeleiding gedurende 16 maanden en de examenaanvraag. Indien studenten meer dan 3 keuze cursussen willen doen, ontvangen zij bij de vierde en volgende keuzecursus 50% korting op de normale cursusprijs.
 6. Indien de opleiding niet voor aanvang van het vierde studiejaar is afgerond, is de student per 1 september vanaf het vierde studiejaar jaarlijks inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld bedraagt € 1.950,-. Indien de student vóór 1 juli van het vierde of volgende studiejaar afstudeert, wordt voor elke maand die in dat studiejaar overblijft 1/10 van het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd. Indien de opleiding tussen 1 juli en 1 september wordt afgerond, wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
 7. Voor aanvang van het studiejaar ontvangt u een factuur voor de opleidingskosten. Voor betaling van de opleidingskosten gelden de volgende regels:
  • De twee termijn betalingen dienen steeds voor 1 september van het volgend studiejaar plaats te vinden.
  • De student kan een factuuradres afwijkend van het privéadres opgeven. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur alsnog naar het privéadres van de student te sturen.
  • De student die zich heeft ingeschreven voor de opleiding blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de opleiding.
  • Betaling binnen VUmc: EpidM stuurt een interne doorberekening naar de VUmc afdeling waar de cursist werkzaam is.
  • Voor promovendi van VU/VUmc en AMC werkzaam op een APH project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de cursussen. Deze korting wordt verleend indien het project vóór aanvang van het volgen van de cursus is goedgekeurd door het APH Scientific Quality Committee en de korting is aangevraagd met het formulier “promovendi APH-korting”.
  • Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de opleiding ontzegd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Gemiste onderdelen dienen dan op eigen kosten te worden ingehaald.
 8. Annuleren dient schriftelijk te geschieden. De verzenddatum van de email geldt als aanzegdatum van de annulering. Bij annulering gelden de volgende regels:
  • Tot zes weken voor aanvang van het eerste studiejaar is annulering kosteloos;
  • Tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van de opleidingskosten gerestitueerd;
  • Minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum is er geen recht op restitutie van de opleidingskosten.
  • De student heeft de mogelijkheid om de opleiding na het eerste studiejaar af te breken. De student dient dan voor 1 juni van het eerste studiejaar aan te geven de studie te willen beëindigen. Deze voortijdige beëindiging dient schriftelijk te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.
 9. Bij annulering van een onderdeel (cursus) van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven gelden de volgende regels:·
  • Bij annulering van een cursus tot zes weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, kan de cursus het volgende studiejaar kosteloos gevolgd worden.
  • Bij annulering van een cursus tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, kan de cursus het volgende studiejaar gevolgd worden. Er wordt dan 50% van de dan geldende cursusprijs extra in rekening gebracht (naast de jaarlijkse termijnbedragen voor de opleiding).
  • Bij annulering van een cursus minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus kan de cursus het volgende studiejaar gevolgd worden. Er wordt dan 100% van de dan geldende cursusprijs extra in rekening gebracht (naast de jaarlijkse termijnbedragen voor de opleiding).
 10. Bij een te gering aantal deelnemers is de organisatie gerechtigd de start van een nieuwe opleidingsgroep te annuleren. De betaalde opleidingsgelden worden in dit geval gerestitueerd. Studenten die zich reeds hadden ingeschreven zullen met voorrang in een volgende opleiding worden geplaatst.

Deze regeling is uitsluitend bestemd voor APH-promovendi

Voor promovendi werkzaam op een onderzoeksproject dat is ondergebracht bij het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut (APH), geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de cursussen en/of de Masteropleiding Epidemiologie van EpidM. Deze kortingsregeling geldt niet voor de tentamens.

Voorwaarden:

 • Indien u in aanmerking denkt te komen voor genoemde korting kunt u via onderstaande link het formulier “Promovendi APH-korting” downloaden, invullen en naar ons opsturen.
 • De korting wordt verleend indien de 1ste promotor verklaart dat de betrokkene gaat promoveren op een APH onderzoeksproject *.
 • De korting is aangevraagd voordat de cursus/opleiding van start gaat.
 • Het onderzoeksproject dient vóór aanvang van de te volgen cursus te zijn goedgekeurd door de Scientific Quality Committee voor inbedding van het project binnen APH.
 • Tevens dient het verkregen SQC-nummer (of oude WC-nummer) van het betreffende onderzoeksproject en de te verwachte promotiedatum worden vermeld. Dit nummer dient u ook op uw inschrijvingsformulier te vermelden.

* Een APH-onderzoeksproject is een project dat is goedgekeurd door de Scientific Quality Committee van het APH onderzoeksinstituut en is voorzien van een SQC-nummer of het oude WC-nummer (tot 2018). Het verkregen WC- of SQC-nummer is maximaal 5 jaar geldig voor het verkrijgen van korting.

Het formulier “promovendi APH-korting” kunt u hier downloaden.