Ga naar pagina inhoud

Medische basiskennis (R06)

Een epidemioloog dient te beschikken over medische basiskennis zodat hij de taal van de medisch professionals kan begrijpen en gebruiken en zich in korte tijd in kan lezen in een medisch onderwerp. In de cursus worden de meest voorkomende ziektebeelden behandeld aan de hand van de indeling in orgaanstelsels. Daarnaast komen ook het diagnostisch proces en de medische terminologie aan bod.

Cursusgegevens

Datum:
10, 24 januari, 9, 14 februari, 7, 28 maart, 11, 18 april, 11, 30 mei, 8 juni 2023
Kosten:
1.450
Plaats: Amsterdam Coördinator: Drs. E.E. (Esther) van den Enden
Voertaal: Nederlands Werkvorm:
Toetsvorm: Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 8 Bijzonderheden: Cursus bestemd voor niet-artsen die de registratie als Epidemioloog A of B bij de VvE willen aanvragen. De cursusprijs is inclusief één tentamenmogelijkheid. De cursus wordt in 2023 in een hybride vorm gegeven: deels online deels face to face.
Datum Kosten:
10, 24 januari, 9, 14 februari, 7, 28 maart, 11, 18 april, 11, 30 mei, 8 juni 2023
1.450
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Drs. E.E. (Esther) van den Enden
Voertaal: Nederlands
Werkvorm:
Toetsvorm:
Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 8
Bijzonderheden: Cursus bestemd voor niet-artsen die de registratie als Epidemioloog A of B bij de VvE willen aanvragen. De cursusprijs is inclusief één tentamenmogelijkheid. De cursus wordt in 2023 in een hybride vorm gegeven: deels online deels face to face.

Over de cursus

De cursus Medische basiskennis is een 11-daagse cursus die in 2023 in hybride vorm wordt aangeboden.

Het definitieve programma is op dit moment nog niet bekend, maar er zullen ongeveer 4 hele cursusdagen op locatie in Amsterdam en 7 halve cursusdagen via Zoom georganiseerd worden.

De definitieve data volgen in het voorjaar van 2022.

De cursus is bestemd voor niet-artsen die de registratie als Epidemioloog A of B bij de VvE willen aanvragen. De cursusprijs is inclusief één tentamenmogelijkheid.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

Een epidemioloog dient te beschikken over medische basiskennis zodat hij de taal van de medisch professionals kan begrijpen en gebruiken en zich in korte tijd in kan lezen in een medisch onderwerp. In de cursus worden de meest voorkomende ziektebeelden behandeld aan de hand van de indeling in orgaanstelsels. Daarnaast komen ook het diagnostisch proces en de medische terminologie aan bod.

De leerstof is zo omvangrijk dat slechts een deel ervan tijdens de lesdagen behandeld kan worden. Zelfstudie vormt daarom een belangrijk onderdeel van de cursus. Tijdens de lesdagen worden voordrachten afgewisseld met zelfwerkzaamheid tijdens werkgroepen.

Lesdagen

Per orgaanstelsel wordt de pathologie in samenhang met normale anatomie en fysiologie exemplarisch besproken. Het is niet de bedoeling en ook niet mogelijk om de stof uitputtend in collegevorm te behandelen: het gaat om de grote lijnen, een kader en verduidelijking.

Tijdens de tweede helft van de cursus wordt een deel van de voordrachten verzorgd door de studenten. Op basis van het essay (zie daar) dat zij geschreven hebben, geven zij een korte presentatie over het ziektebeeld dat zij hebben uitgediept.

De lesdagen zijn afwisselend op locatie en online (via Zoom). Op de online lesdagen vinden de hoorcolleges plaats en op de dagen op locatie vinden zowel de presentaties van de studenten als de werkgroepen plaats.

Werkgroepen

De ervaring leert dat het actief omgaan met de stof onmisbaar is bij het zich eigen maken van kennis. In groepjes van twee à vier personen verdiepen studenten zich, aan de hand van opdrachten, in een deel van de ziektebeelden.

Tijdens de werkgroepen is de docent aanwezig om vragen te beantwoorden. Het is zeker niet de intentie om er een soort mini-colleges van te maken. De bedoeling is juist dat de studenten met elkaar de opdrachten op te lossen. Van iedere opdracht is een antwoordsleutel beschikbaar, die aan het eind van de dag wordt uitgedeeld.

Voorbereiding lesdagen en zelfstudie

Het komt de effectiviteit van kennisoverdracht ten goede als de studenten vooraf de stof van die lesdag doorgenomen hebben. Per cursusdag/orgaanstelsel wordt aangegeven welke hoofdstukken/pagina’s uit het leerboek en aanvullingen tot de verplichte leerstof horen.

Tussen de lesdagen is er tijd voor zelfstudie en om het essay te schrijven (zie verder bij Beoordeling). Op Canvas zijn zelfstudie-opdrachten en antwoordsleutels beschikbaar.

 • dag 1 introductie: diagnostisch proces, terminologie, ziekteoorzaken, genetica en immunologie (op locatie)
 • dag 2 afweersysteem, infectieziekten, algemene tumorleer
 • dag 3 circulatie
 • dag 4 hematologie en respiratie
 • dag 5 afweer en organen borstholte: presentaties en werkgroepen (op locatie)
 • dag 6 spijsvertering
 • dag 7 nieren en urinewegen, voortplantingssysteem
 • dag 8 organen buikholte: presentaties en werkgroepen (op locatie)
 • dag 9 motoriek en endocrinologie
 • dag 10 neurologie, psychiatrie en zintuigen
 • dag 11 motoriek en regelsystemen: presentaties en werkgroepen (op locatie)
 1. De student kan de etiologie, pathofysiologie, diagnose en behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden beschrijven;
 2. De student kan van de meest voorkomende ziektebeelden geneeskundige aspecten op populatieniveau beschrijven: risico-indicatoren, preventie, prevalentie, incidentie, trends;
 3. De student is in staat medische terminologie te begrijpen en te gebruiken, in woord en geschrift;
 4. De student kan de werkwijze van de arts uitleggen (diagnostisch proces);
 5. De student kan relevante medische informatie verzamelen om medische problemen beter te begrijpen.
Doelgroep

De cursus is bestemd voor epidemiologen in opleiding die een deficiëntie op het gebied van de eindterm ‘kennis van ziekte en gezondheid’ van de Vereniging voor Epidemiologie hebben.

Ingangseisen

De studenten zijn voor aanvang van de cursus bekend met de normale anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam.

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas.

Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

Literatuur

Verplichte literatuur

– M. Zelman, E. Dafnis, J. Raymond et al, Pathologie, achtste herziene editie, Pearson, 2021, ISBN 9789043039734

– Lesmateriaal Medische Basiskennis en op informatie op Canvas.

De beoordeling bestaat uit de volgende twee onderdelen:

1) schrijven van een essay over een ziektebeeld (take home)

2) schriftelijk, gesloten boek tentamen met open vragen, het tentamen bestaat uit twee deeltoetsen.

ad 1)
In het essay kan de student laten zien dat hij/zij in staat is informatie te vinden, verzamelen en op een bondige manier op te schrijven met accuraat gebruik van de medische terminologie (leerdoelen 3 en 5). De keuze voor het ziektebeeld is in overleg met de docent. Bij voorkeur wordt een ziektebeeld gekozen dat niet tijdens de lesdagen behandeld wordt.

Het essay over een ziektebeeld wordt in het Nederlands geschreven en bestaat uit ongeveer 1.500 woorden (+/- 10%) met daarin de volgende onderdelen: algemene beschrijving, etiologie, pathofysiologie, symptomen, diagnostiek, therapie, beloop en prognose (inclusief complicaties), epidemiologische gegeven, bronnenlijst.

Beoordeeld wordt op de juistheid en volledigheid van de informatie, met onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Uitgangspunt voor de Nederlandse situatie zijn de CBO-richtlijnen.

Tijdens de tweede helft van de cursus geven de studenten ieder een korte presentatie (5 minuten) over het ziektebeeld dat ze beschreven hebben (zie hiervoor bij lesdagen). Hierop worden de studenten niet beoordeeld.

Het essay wordt beoordeeld met een onvoldoende of voldoende.

ad 2)
Het schriftelijk tentamen wordt beoordeeld met een cijfer. Beide deeltoetsen moeten met een voldoende (minimaal 5,5) zijn afgesloten. Het cijfer van het tentamen is het gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Eindbeoordeling:

Beide onderdelen (essay en tentamen) moeten met een voldoende resultaat worden afgerond. Het eindcijfer is het gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Voor deelname aan het schriftelijke tentamen moet men zich altijd aanmelden. Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens. De kosten voor het maken van het tentamen is eenmalig bij de cursusprijs inbegrepen. Voor herkansing is tentamengeld verschuldigd. De kosten hiervoor zijn: € 150,- euro per tentamen of hertentamen.

Docenten