Ga naar pagina inhoud

Kwalitatief onderzoek:
verdieping en toepassing (R79)

Deze cursus is een vervolg op de cursus Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg (K78) en heeft als doel deelnemers voor te bereiden op het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van kwalitatief onderzoek in de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk. De cursus biedt een gedegen voorbereiding en ondersteuning op het doen van empirisch kwalitatief onderzoek binnen eigen vakgebied of als onderdeel van een PhD traject. De cursus biedt een verdere verdieping in de wetenschappelijke methoden van Kwalitatief Onderzoek gericht op focusgroepen, mixed methods onderzoek en verschillende analysevormen.

Cursusgegevens

Datum:
14 september, 3 en 31 oktober, 21 november, 2022
Vol
5 september, 3 oktober, 6 november, 4 december 2023
Kosten:
1.450
1.450
Plaats: Amsterdam Coördinator: Drs. J.Th.C.M (Anja) de Kruif
Voertaal: Nederlands Werkvorm: College en werkgroepen
Toetsvorm: Groeps- en individuele opdrachten Tentamendata: Zie: Afsluiting, beoordeling en EC’s
Aantal EC: 5 Bijzonderheden: Aantal contacturen: 24
Datum Kosten:
14 september, 3 en 31 oktober, 21 november, 2022
5 september, 3 oktober, 6 november, 4 december 2023
Vol
1.450
1.450
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Drs. J.Th.C.M (Anja) de Kruif
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: College en werkgroepen
Toetsvorm: Groeps- en individuele opdrachten
Tentamendata: Zie: Afsluiting, beoordeling en EC’s
Aantal EC: 5
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 24

Over de cursus

 De cursus bestaat uit drie dagen, verdeeld over zes tot acht weken, en een vierde dag ongeveer zes weken na de derde dag.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

De cursus biedt een verdere verdieping in de wetenschappelijke methoden van Kwalitatief Onderzoek gericht op focusgroepen, mixed methods onderzoek en verschillende analysevormen. De cursus bestaat uit drie dagen, verdeeld over zes tot acht weken, en een vierde dag ongeveer vier weken na de derde dag. De eerste drie dagen bestaan uit een theoretische uitleg en voorbereiding van de verschillende onderwerpen, gevolgd door een praktische component waarin de theorie geoefend, toegepast of uitgevoerd wordt. Naast een nadere kennismaking met de focusgroep als methode van dataverzameling, leren deelnemers een focusgroep te ontwerpen op basis van een draaiboek en vervolgens uit te voeren. Vanuit een bestaande kwalitatieve dataset gaan de deelnemers individueel een verdiepende analyse uitvoeren en na koppeling van kwantitatieve data een mixed method onderzoek ontwerpen en de analyse daarvan uitvoeren. Meerdere methoden van data-analyse zullen aan bod komen door presentatie en discussie in groepsverband, en een narratieve analyse van een bestaande dataset die in duo’s uitgevoerd wordt. De vierde dag staat in het teken van de wijze waarop de individuele uitgevoerde verdiepende analyses kunnen worden samengevoegd. Vervolgens komt aan de orde hoe hieruit een resultatenparagraaf en discussieparagraaf van een wetenschappelijk artikel vorm gegeven kan worden. Tijdens de cursusdagen wordt in de werkgroepen individueel en in groepjes gewerkt aan verschillende opdrachten. U moet rekening houden met circa 6 -8 uur voorbereiding per week waarin soms grote hoeveelheden teksten met aandacht gelezen moeten worden voor de volgende cursusdag.

Bij de verschillende werkgroepen is ook aangegeven voor welk deel deze opdracht meetelt voor het eindcijfer.

Dag 1

 • Colleges: Focusgroepen
  • Verschillende analysevormen, narratieve en verdiepende analyse
 • Werkgroepen
  • Focusgroepen voorbereiden: ontwerpen van een draaiboek, rolverdeling
  • Verdiepende analyse uitvoeren met bestaande dataset
  • Referaten analysevormen voorbereiden

Dag 2

 • Referaten – Over analysevormen van kwalitatieve data (groepsopdracht 1, 15% van eindcijfer)
 • Werkgroepen – Verdiepende analyse afronden (individuele opdracht 2, 15% van eindcijfer)
 • Uitvoeren narratieve analyse (duo opdracht 3, 15% van eindcijfer)
 • College – Narratieve analyse

Dag 3

 • Werkgroepen
  • Focusgroep toepassen en uitvoeren (groepsopdracht 4, 20% van eindcijfer)
  • Observeren focusgroep en analysevoorstel maken
 • College Mixed methods onderzoek
 • Mixed methods onderzoek oefenen en toepassen (individuele opdracht 5, 15% van eindcijfer)

Dag 4

 • College samenvoegen individuele analyses
 • Werkgroep samenvoegen individuele uitgevoerde verdiepende analyse (groepsopdracht 6, 20% van eindcijfer)
 • College: schrijven van een kwalitatieve resultatenparagraaf en discussie
 • Werkgroep vervolg opdracht 6
 1. De student kan vanuit de vraagstelling een onderbouwde keuze maken voor de analysemethode van een kwalitatief onderzoek.
 2. De student weet hoe hij/zij literatuur en theorie kan inzetten bij een verdiepende analyse, een narratieve analyse, het houden van een focusgroep en het doen van mixed method onderzoek.
 3. De student kan de uitvoeringsprincipes benoemen van de meest gebruikte analysemethoden (verdiepende analyse en narratieve analyse) en weet hoe ze toegepast kunnen worden.
 4. De student kan de uitvoeringsprincipes benoemen van mixed methods onderzoek en het houden van een focusgroep en weet hoe deze toegepast kunnen worden.
 5. De student heeft ervaring opgedaan met de voorbereiding en uitvoering van een focusgroep, een verdiepende analyse, een narratieve analyse en een mixed method onderzoek.
 6. De student kan de principes van de verschillende analysemethoden zodanig toepassen dat hij/zij kan komen tot een beantwoording van de onderzoeksvraag.
 7. De student heeft ervaring opgedaan in de synthese van verschillende soorten data (kwantitatief en kwalitatief) om te kunnen komen tot een resultaat dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag.
 8. De student heeft ervaring opgedaan met het samenvoegen van individuele analyses en het schrijven van een kwalitatieve resultatenparagraaf voor een wetenschappelijk artikel.
Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen (onderzoekers en PhD-studenten) die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursus “Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg” (K78) is gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.

Daarnaast heeft u (enige) ervaring in het zelf afnemen van interviews en het uitvoeren van een thematische analyse. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een pilotstudie of als onderdeel van “eigen” (promotie)onderzoek. Indien u twijfelt of u aan de ingangseisen voldoet, raden wij aan om vooraf met de cursuscoördinator contact op te nemen. Dat kan via ons secretariaat epidm@amsterdamumc.nl .

Cursisten ontvangen voor de eerste cursusdag een kwalitatieve dataset in de vorm van een aantal interviews die vooraf gelezen dienen te zijn.

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas.

Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

Literatuur

Qualitative methods for health research / Judith Green and Nicki Thorogood. – Third edition. – Los Angeles : SAGE, 2014. ISBN 9781446253090

Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.

De toetsing van deze cursus bestaat uit het maken van groepsopdrachten – en individuele opdrachten. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde (resp. 60% en 40%) van deze opdrachten. Voor het maken van de opdrachten dient u rekening te houden met circa 15 uur per opdracht. Er mag een opdracht onvoldoende zijn met minimaal een 4.5 die geherkanst kan worden. Als alle opdrachten met een voldoende resultaat zijn afgesloten ontvangt u een verklaring met daarop de studiepunten (5 EC’s).

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

 • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
 • Cluster 2: medisch specialisten
 • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

De cursus ‘Kwalitatief onderzoek: verdieping en toepassing’ (R79) is geaccrediteerd voor 20 uren.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm