Ga naar pagina inhoud

Doelmatigheidsonderzoek:
methoden en principes (K72)

Doelmatigheidsonderzoek is onderzoek naar een medische voorziening waarbij naast de klinische effectiviteit van die voorziening ook de kosten die gepaard gaan met deze medische voorziening beoordeeld worden. Soms worden ook andere aspecten beoordeeld zoals juridische en ethische aspecten of factoren die de toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen. De medische voorziening kan een bestaande of nieuwe technologie zijn en kan het hele spectrum van de gezondheidszorg betreffen, namelijk screening, preventie, diagnostiek en therapie. Doelmatigheidsonderzoek is praktijkgericht en ondersteunt beleidsmakers op micro-, meso- en macroniveau in het nemen van beslissingen over de allocatie van schaarse middelen.

Cursusgegevens

Datum:
23, 24, 25 november 2022
15, 16, 17 november 2023
Kosten:
995
995
Plaats: Amsterdam Coördinator: Prof. dr. J.E. (Judith) Bosmans
Voertaal: Nederlands Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2 Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18
Datum Kosten:
23, 24, 25 november 2022
15, 16, 17 november 2023
995
995
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Prof. dr. J.E. (Judith) Bosmans
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen
Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18

Over de cursus

De cursus Doelmatigheidsonderzoek is een 3-daagse cursus waarbij theorie en practica worden afgewisseld.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

In Nederland nemen de vraag naar zorg en de technologische mogelijkheden in de zorg toe en stijgen de zorguitgaven. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse gezondheidszorg te maken met een toenemende schaarste aan beschikbare middelen. Dit betekent dat niet aan alle zorgvragen gehoor kan worden gegeven. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken moeten beleidsmakers een goede afweging kunnen maken tussen de kosten en effecten van medische voorzieningen.

Doelmatigheidsonderzoek is onderzoek naar een medische voorziening waarbij naast de klinische effectiviteit van die voorziening ook de kosten die gepaard gaan met deze medische voorziening beoordeeld worden. Soms worden ook andere aspecten beoordeeld zoals juridische en ethische aspecten of factoren die de toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen. De medische voorziening kan een bestaande of nieuwe technologie zijn en kan het hele spectrum van de gezondheidszorg betreffen, namelijk screening, preventie, diagnostiek en therapie. Doelmatigheidsonderzoek is praktijkgericht en ondersteunt beleidsmakers op micro-, meso- en macroniveau in het nemen van beslissingen over de allocatie van schaarse midddelen.

Een economische evaluatie is een vorm van doelmatigheidsonderzoek en is gedefinieerd als de vergelijking van de kosten én effecten van twee of meer medische voorzieningen. Economische evaluaties richten zich vaak op nieuwe medische voorzieningen waarvan moet worden vastgesteld of ze opgenomen dienen te worden in het basispakket. Daarnaast worden de resultaten van economische evaluaties gebruikt bij het opstellen van klinische richtlijnen. In Nederland is de rol van economische evaluaties het duidelijkst binnen de besluitvorming van de overheid over de vergoeding van geneesmiddelen. Sinds januari 2005 is een economische evaluatie in Nederland verplicht onderdeel van het dossier dat een geneesmiddelenfabrikant aan moet leveren bij het Zorginstituut Nederland.

In deze cursus worden de principes en methoden van economische evaluaties van medische voorzieningen gepresenteerd en besproken. Na afloop van de cursus is de student in staat om mee te werken bij het opzetten van een economische evaluatie en om de resultaten van een economische evaluatie te analyseren, interpreteren en rapporteren.

 1. De student is in staat om het begrip economische evaluaties en de verschillende subtypen te definiëren.
 2. De student is in staat om de verschillende perspectieven van een economische evaluatie te benoemen en uit te leggen.
 3. De student weet hoe kosten en effecten gemeten en gewaardeerd worden in economische evaluaties.
 4. De student is in staat om de verhouding tussen kosten en effecten uit te drukken in een incrementele kosteneffectiviteitsratio en kan deze ook interpreteren.
 5. De student kent de principes van bootstrapping en kan uitleggen hoe cost-effectiveness planes, cost-effectiveness acceptablitity curves en net benefits geschat en geïnterpreteerd worden.
 6. De student is in staat om aan te geven in welke situaties beslismodellen zinvol zijn en is in staat een keuze te maken tussen de verschillende typen modellen (beslisboom en Markov model).
 7. De student is in staat om een eenvoudige beslisboom en Markov model op te stellen, te analyseren en om de resultaten ervan te interpreteren.
 8. De student kent de principes van sensitiviteitsanalyses en Monte Carlo simulaties en kan de resultaten daarvan interpreteren.
Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • onderzoekers en assistenten in opleiding;
 • beleidsmedewerkers werkzaam bij overheid, ziektekostenverzekeraars, subsidieverlenende instanties;
 • artsen en paramedici die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in economische evaluaties bij klinische trials.
Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen ‘Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie’ (V10) en ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V20) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau. Daarnaast is het noodzakelijk te kunnen werken met SPSS en is basiskennis van Excel vereist. Voor studenten die geen ervaring hebben met Excel is er een oefening met handleiding beschikbaar die voor aanvang van de cursus doorgenomen dient te worden.

Cursusmateriaal

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas.

Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

U heeft de volgende software nodig op uw laptop nodig voor het volgen van de computerpractica:

SPSS; indien u geen SPSS op uw laptop heeft kunt u via Surfspot SPSS aanschaffen tegen een zeer redelijke prijs. Als u SPSS niet wilt aanschaffen kan u eventueel gebruik maken van de proefversie die IBM beschikbaar stelt. Zie hiervoor de website van IBM:  SPSS Software | IBM

Literatuur

Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O’Brien BJ, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of health care programmes. Fourth edition. Oxford University Press, 2015. ISBN: 9780199665884

Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen.

Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s)toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden. Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

 • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
 • Cluster 2: medisch specialisten
 • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

De cursus ‘Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes’ (K72) is geaccrediteerd voor 15 uren.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Docenten

Dr. J.M. (Hanneke) van Dongen

Faculteit der Bètawetenschappen, sectie Gezondheidseconomie- en Doelmatigheidsonderzoek VU, Amsterdam