K72: Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes

Doelmatigheidsonderzoek is onderzoek naar een medische voorziening waarbij naast de klinische effectiviteit van die voorziening ook de kosten die gepaard gaan met deze medische voorziening beoordeeld worden. Soms worden ook andere aspecten beoordeeld zoals juridische en ethische aspecten of factoren die de toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen. De medische voorziening kan een bestaande of nieuwe technologie zijn en kan het hele spectrum van de gezondheidszorg betreffen, namelijk screening, preventie, diagnostiek en therapie. Doelmatigheidsonderzoek is praktijkgericht en ondersteunt beleidsmakers op micro-, meso- en macroniveau in het nemen van beslissingen over de allocatie van schaarse middelen.

Datum:
20, 21, 22 november 2019
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mw. dr. J.E. Bosmans
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen
Tentamendata:
Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
2
Type cursus:
Keuzecursus
Periode:
Jaar 2
Niveau:
400
 • Inhoud
  In Nederland nemen de vraag naar zorg en de technologische mogelijkheden in de zorg toe en stijgen de zorguitgaven. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse gezondheidszorg te maken met een toenemende schaarste aan beschikbare middelen. Dit betekent dat niet aan alle zorgvragen gehoor kan worden gegeven. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken moeten beleidsmakers een goede afweging kunnen maken van de kosten en effecten van medische voorzieningen.  Doelmatigheidsonderzoek is onderzoek naar een medische voorziening waarbij naast de klinische effectiviteit van die voorziening ook de kosten die gepaard gaan met deze medische voorziening beoordeeld worden. Soms worden ook andere aspecten beoordeeld zoals juridische en ethische aspecten of factoren die de toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen. De medische voorziening kan een bestaande of nieuwe technologie zijn en kan het hele spectrum van de gezondheidszorg betreffen, namelijk screening, preventie, diagnostiek en therapie. Doelmatigheidsonderzoek is praktijkgericht en ondersteunt beleidsmakers op micro-, meso- en macroniveau in het nemen van beslissingen over de allocatie van schaarse midddelen.  Een economische evaluatie is een vorm van doelmatigheidsonderzoek en is gedefinieerd als de vergelijking van de kosten én effecten van twee of meer medische voorzieningen. Economische evaluaties richten zich vaak op nieuwe medische voorzieningen waarvan moet worden vastgesteld of ze opgenomen dienen te worden in het basispakket. Daarnaast worden de resultaten van economische evaluaties gebruikt bij het opstellen van klinische richtlijnen. In Nederland is de rol van economische evaluaties het duidelijkst binnen de besluitvorming van de overheid over de vergoeding van geneesmiddelen. Sinds januari 2005is een economische evaluatie in Nederland verplicht onderdeel van het dossier dat een geneesmiddelenfabrikant aan moet leveren bij het Zorginstituut Nederland.  In deze cursus worden de principes en methoden van economische evaluaties van medische voorzieningen gepresenteerd en besproken. Na afloop van de cursus is de student in staat om mee te werken bij het opzetten van een economische evaluatie en om de resultaten van een economische evaluatie te analyseren, interpreteren en rapporteren.

 • Docenten


  Mw. dr. J.E. (Judith) Bosmans, cursuscoördinator
  Sectie Gezondheidseconomie & Doelmatigheidsonderzoek, Afdeling Gezondheidswetenschappen, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen,VU Amsterdam

  Judith Bosmans is universitair docent Health Technology Assessment bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is co-auteur van meer dan 80 publicaties in peer-reviewed internationale tijdschriften. Daarnaast geeft zij diverse cursussen over economische evaluaties op zowel BSc als MSc -niveau.


  Prof. Dr. J. (Hans) Berkhof
  Afdeling epidemiologie & biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Dr. Johannes ( Hans) Berkhof is hoofd van de afdeling epidemiologie & biostatistiek van het VUmc en heeft meer dan 15 jaar expertise in statistisch en modelleringsonderzoek. Hij is verantwoordelijk voor de statistische analyses van screeningstrials geïnitieerd door VUmc en leidt de kosteneffectiviteit 'modeling analyses' uitgevoerd door VUmc.


  Mw. dr. J.M. (Hanneke) van Dongen
  Sectie Gezondheidseconomie & Doelmatigheidsonderzoek, Afdeling Gezondheidswetenschappen, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, VU Amsterdam

 • Leerdoelen

  1. De student is in staat om het begrip economische evaluaties en de verschillende subtypen te definiëren.
  2. De student is in staat om de verschillende perspectieven van een economische evaluatie te benoemen en uit te leggen.
  3. De student weet hoe kosten en effecten gemeten en gewaardeerd worden in economische evaluaties.
  4. De student is in staat om de verhouding tussen kosten en effecten uit te drukken in een incrementele kosteneffectiviteitsratio en kan deze ook interpreteren.
  5. De student kent de principes van bootstrapping en kan uitleggen hoe cost-effectiveness planes, cost-effectiveness acceptablitity curves en net benefits geschat en geïnterpreteerd worden.
  6. De student is in staat om aan te geven in welke situaties beslismodellen zinvol zijn en een keuze te maken tussen de verschillende typen modellen (beslisboom en Markov model).
  7. De student is in staat om een eenvoudige beslisboom en Markov model op te stellen, te analyseren en om de resultaten ervan te interpreteren.
  8. De student kent de principes van sensitiviteitsanalyses en Monte Carlo simulaties en kan de resultaten daarvan interpreteren.

 • Doelgroep en ingangseisen

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor:
  - onderzoekers en assistenten in opleiding
  - beleidsmedewerkers werkzaam bij overheid, ziektekostenverzekeraars, subsidieverlenende instanties
  - artsen en paramedici die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in economische evaluaties bij klinische trials.

  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen 'Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie' (V10) en ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V20) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau. Daarnaast is het noodzakelijk te kunnen werken met SPSS en is basiskennis van Excel vereist. Voor studenten die geen ervaring hebben met Excel is er een oefening met handleiding beschikbaar die voor aanvang van de cursus doorgenomen dient te worden. • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursusmateriaal

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties, de werkgroep opdrachten en de practicumopdrachten.

  Alle uitwerkingen van werkgroepen en computerpracticum, eventuele aanvullende literatuur, eventuele aanvullende lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een Canvas account voor deze cursus.

  Literatuur

  Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O’Brien BJ, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of health care programmes. Fourth edition. Oxford University Press, 2015. ISBN: 9780199665884

 • Afsluiting, beoordeling en EC's

  Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.

  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.
  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten hiervan bedragen 150,- per tentamen of hertentamen.
  Alleen wanneer het tentamen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt u een tentamenverklaring met daarop de studiepunten (EC’s)

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

  De cursus 'Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes' (K72) is geaccrediteerd voor 15 uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.